Tvorba a výběr podnikové strategie je složitý procese, na který jsou kladené vysoké požadavky


Sekvenční model strategického rozhodování zahrnuje: je nezbytnou součástí samotné tvorby strategie. Zahrnuje následující podstatné kroky:
·         Strategické plánování – jehož součástí je také strategická analýza, stanovení strategického cíle, formulace podnikové strategie a tvorba celkového strategického plánu.
·         Implementace strategie
·         Strategická kontrola
marketing a stratefgie na značce
Strategická analýza –analýza sama o sobě znamená rozložení určitého celku na dílčí oblasti. Znamená identifikování a ocenění všech faktorů, u kterých lze předpokládat, že by mohli mít vliv na strategii a strategické cíle podniku. Jedná se o systematické, pravidelné, kritické a nestranné zkoumání aktuální situace podniku, které se provádí v pravidelných intervalech. Podstatou strategické analýzy je zjistit, kde a v jaké situaci se podnik aktuálně nachází. Zaměřuje se na výzkum minulosti, současnosti, ale také na budoucí perspektivy.
Na samotnou formulaci strategie jsou kladeny určité požadavky:
·         Strategie musí být proveditelná a dosažitelná z hlediska dostupných podnikových zdrojů a technologií.
·         Strategie musí být podnikem, ale také jeho okolím, přijatelná a uskutečnitelná.
·         Ze strategie by měly vycházet předpoklady úspěchu z hlediska požadovaného podílu na trhu a zisku.
·         Jedná se o určitý stupeň řešení daného problému.
·         Strategie musí být jednoznačná a jasná.
podnikatelský nápad
Výběr strategie –je důležitou složkou strategického řízení, neboť představuje realizaci určitých změn v dosavadních přístupech a metodách využívaných podnikem. V rámci výběru probíhá hodnocení jednotlivých strategických alternativ, které se porovnávají z hlediska přijatelnost, vhodnosti, realizovatelnosti a poskytnutí výhody. Na základě toho dojde k rozlišení jednotlivých alternativ:
·         výběr jasné alternativy,
·         výběr kreativní alternativy,
·         výběr nemyslitelné alternativy.
Přijatelnost strategie –je hodnocena zejména z hlediska návratnosti, rizika a reakce zájmových skupin.
Vhodnost strategie –se zkoumá z hlediska teoretického pohledu, kulturního souladu, vhodnosti výsledků předchozího výzkumu, vztahem mezi navrhovanou strategií a očekávanými výsledky.
Realizovatelnost strategie –se posuzuje zejména prostřednictvím analýzy finančních toků a analýzy bodu zvratu.
Poté už nastává proces samotné implementace, neboli zavádění strategie v podniku.